Srpski  English  Kontakt  


POLITIKA SISTEMA MENADŽMENTA


Politika GLOBALSERT-a je uspostavljanje i dokumentovanje sistema menadžmenta koji je usklađen sa kriterijimima navedenim u ISO/IEC 17021-1 za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta.

GLOBALSERT se zalaže za postizanje visokog nivoa kvaliteta u svim aspektima svog rada putem usvajanja i primene dokumentovanih procedura sistema menadžmenta. GLOBALSERT se obvezuje da će uvek pružati usluge koje su u skladu sa važećim zahtevima za akreditaciju i održavanje akreditacije kod Akreditacionog tela Srbije.

GLOBALSERT zapošljava osoblje, na neodređeno ili određeno vreme, sa punim ili nepunim radnim vremenom, koje ima odgovarajuće kvalifikacije, i zaposlenom osoblju omogućava potrebnu obuku kako bi se osigurao potrebni nivo znanja i veština za rad na poslovima provere i sertifikacije.

GLOBALSERT pruža nezavisne i nepristrasne usluge i stara se da su svi učesnici oslobođeni od bilo kakvih komercijalnih, finansijskih ili drugih pritisaka koji bi mogli uticati na njihovo prosuđivanje i odluke koje donose u procesima provere i sertifikacije. GLOBALSERT u potpunosti razume važnost nepristrasnosti u obavljanju svoje delatnosti sertifikacije i drži pod kontrolom eventualne sukobe interesa na način koji je pro-aktivan, a sve u cilju osiguranja objektivnosti svih aktivnosti sertifikacije.

GLOBALSERT je obezbedio adekvatan nivo osiguranja od profesionalne štete koja je povezana sa aktivnostima provere i sertifikacije.

GLOBALSERT ne nudi niti pruža konsultantske usluge za sistem menadžmenta, ne obavlja interne provere kod svojih klijenata, kao ni druge radnje koje bi predstavljale konflikt interesa i koje bi mogle da ugroze poverljivost, nepristrasnost i objektivnost GLOBALSERT-a.

Sistem za osiguranje kompetentnosti, konzistentnosti i nepristrasnosti u GLOBALSERT-u je dokumentovan u Poslovniku sistema menadžmenta i drugim dokumentima na koje se poziva Poslovnik sistema menadžmenta, uključujući pravila, procedure, uputstva, opšta akta i obrasce.

Svi zaposleni u GLOBALSERT-u su u obavezi da se upoznaju sa Poslovnikom sistema menadžmenta i drugim pripadajućim dokumentima iz sistema menadžmenta, da izvršavaju svoje obaveze koje proističu iz tih dokumenata, i da obaveste predstavnika rukovodstva za sistem menadžmenta ili direktora o bilo kakvim nedostacima ili manjkavostima u sistemu menadžmenta.

Gore ustanovljena politika se dokumentuje u Poslovniku sistema menadžmenta koji donosi direktor. Bilo kakve promene ustanovljene politike ne smeju biti učinjene bez saglasnosti Odbora za sertifikaciju.

Direktor je odgovoran za utvrđivanje merljivih ciljeva koji proizilaze iz ustanovljene politike i odgovoran je za njihovo sprovođenje.

Predstavnik rukovodstva za sistem menadžmenta je odgovoran za uspostavljanje, sprovođenje i održavanje procesa i procedura potrebnih za sistem menadžmenta, kao i za izveštavanje Odbora za sertifikaciju o rezultatima sistema menadžmenta i potrebi za poboljšanjem.U Beogradu, decembra 2016. PREDSEDNIK
ODBORA ZA SERTIFIKACIJUGLOBALSERT
na mapi Evrope
Globalsert na mapi Evrope
Akreditacija
GLOBALSERT
je akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije
   Detaljnije >
GLOBALSERT d.o.o.   Adresa: Obilićev venac 18-20, City passage lokal 5.6 , 11000 Beograd, Srbija   Tel/Fax: +381 (0)11 3286 547   E-mail: globalsert.office@gmail.com
PIB: 105914703    Matični broj: 20490616    Žiro-račun: 265-1620310003514-02   Raiffeisen Bank - Beograd
Design by: TINSoft